Alternatīvie enerģijas resursi un to potenciālais pielietojums Latvijas mājokļu sektorā
Eiropas Savienības līmenī ar katru gadu pieaug pieprasījums pēc lietderīgas enerģijas. Ir zināms, ka ierobežotie fosilā kurināmā krājumi, kā arī vides piesārņojums un globālās klimata pārmaiņas pēdējos gados pasaulē radījis dzīļu interesi par alternatīviem enerģijas veidiem. Alternatīvs nozīme cits, vai tāds, kas satur alternatīvu, kurš pieļauj izvēli no dažādam iespējam. Alternatīvie resursi ir dabas resursi, kuri rada izmantošanas alternatīvu parastajiem fosilajiem energoresursiem. Eiropas Savienība intensīvi atbalsta alternatīvo resursu izmantošanu.
Alternatīvie enerģijas avoti ir ir enerģijas resursu veidi, kuru izmantošana nerada kaitējumu videi vai arī rada to tikai neliela apmērā.
Alternatīvie energoresursi (turpmāk AER) ir vējš, ūdens, saules starojums, biomasa, ģeotermālā enerģija jeb zemes enerģijas potenciāls, paisuma - bēguma procesi un paši ūdens viļņi. Pastāv divas iespējas – kādā veidā izmantot
Alternatīvie enerģijas resursi.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTES POTENCIĀLA NOTEIKŠANA
Pētījums mērķis ir izanalizēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes stāvokļa paaugstināšanas iespējas Latvijā, noteikt daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku enerģijas ekonomijas potenciālu, nepieciešamos naudas ieguldījumus un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kompleksu atmaksāšanās periodus. Pētījuma ietvaros tika analizēti dati pamatojoties uz 103 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoauditu atskaitēm, kas kalpo par bāzi veiktajiem secinājumiem, siltumtehniskajiem un ekonomiskiem aprēķiniem.
Pētījuma ietvaros tika pielietota daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energomarķēšanas metodika, ar kuras palīdzību katrai no analizētām ēkām tika piešķirta noteikta energoefektivitātes klase un prognozētās ēku kopuma energoefektivitātes stāvokļa paaugstināšanās iespējas. Pēc teorētisku prognožu analīzes pētījumā tika piedāvāti dzīvojamo ēku enerģijas taupīšanas mehānismi un energoefektivitātes pasākumu iev
Petijums_Potenciāls_.pdf
Adobe Acrobat Document 736.0 KB

Energoefektivitātes lente.

Jau tagad, nododot ēku ekspluatācijā ir nepieciešams ēkas, vai ēkas projekta pagaidu energosertifikāts. Sākot ar 2015. gadu dokuments būs obligāts pārdodot vai izīrējot nekustāmo īpašumu.

 

Tipveida siltuma zudumi
Tipveida siltuma zudumi

Tikai apkures perioda laikā ir iespējams veikt kvalitatīvo termogrāfiju siltuma zudumu un citu siltumtehnisko problēmu noteikšanai.